Most Recent Additions

PDF

A Biomaterial Screening Approach Reveals Microenvironmental Mechanisms of Drug Resistance
Alyssa Schwartz, Lauren Barney, Lauren Jansen, Thuy V. Nguyen, Christopher Hall, Aaron Meyer, and Shelly Peyton

PDF

Preparation and Application of Starch/Polyvinyl Alcohol/Citric Acid Ternary Blend Antimicrobial Functional Food Packaging Films
Zhijun Wu, Jingjing Wu, Tingting Peng, Yutong Li, Derong Lin, Baoshan Xing, Chunxiao Li, Yuqiu Yang, Li Yang, Lihua Zhang, Rongchao Ma, Weixiong Wu, Xiaorong Lv, Jianwu Dai, and Guoquan Han

*Updated as of 11/18/19.