Follow

Submissions from 2019

PDF

Shifting mineral and redox controls on carbon cycling in seasonally flooded mineral soils, Rachelle E. LaCroix, Malak K. Tfaily, Menli McCreight, Morris E. Jones, Lesley Spokas, and Marco Keiluweit

PDF

Proteomic analysis for phenanthrene-elicited wheat chloroplast deformation, Yu Shen, Jinfeng Li, Ruochen Gu, Xinhua Zhan, and Baoshan Xing

PDF

Macronutrients in Soil and Wheat as Affected by a Long-Term Tillage and Nitrogen Fertilization in Winter Wheat-Fallow Rotation, Santosh Shiwakoti, Valtcho D. Zheljazkov, Hero T. Gollany, and Baoshan Xing

Submissions from 2018

PDF

Rhizobacterial community structure in response to nitrogen addition varied between two Mollisols differing in soil organic carbon, Tengxiang Lian, Zhenhua Yu, Junjie Liu, Yangsheng li, Guanghua Wang, Xiaobing Liu, Stephen J. Herbert, Junjiang Wu, and Jian Jin

PDF

A Xenobiotic Detoxification Pathway through Transcriptional Regulation in Filamentous Fungi, Hyunkyu Sang, Jonathan P. Hulvey, Robert Green, Hao Xu, Jeongdae Im, Taehyun Chang, and Geunhwa Jung

PDF

The Ability of Soil Pore Network Metrics to Predict Redox Dynamics Is Scale Dependent, Thomas Wanzek, Marco Keiluweit, Tamas Varga, Adam Lindsley, Peter S. Nico, Scott Fendorf, and Markus Kleber

Submissions from 2017

PDF

Preparation and Application of Starch/Polyvinyl Alcohol/Citric Acid Ternary Blend Antimicrobial Functional Food Packaging Films, Zhijun Wu, Jingjing Wu, Tingting Peng, Yutong Li, Derong Lin, Baoshan Xing, Chunxiao Li, Yuqiu Yang, Li Yang, Lihua Zhang, Rongchao Ma, Weixiong Wu, Xiaorong Lv, Jianwu Dai, and Guoquan Han

Submissions from 2016

PDF

Transcriptome profiling of Camelina sativa to identify genes involved in triacylglycerol biosynthesis and accumulation in the developing seeds, Hesham M. Abdullah, Parisa Akbari, Bibin Paulose, Danny Schnell, Weiping Qi, Yeonhwa Park, Ashwani Pareek, and Om Parkash Dhankher

PDF

An Overview of Plant Phenolic Compounds and Their Importance in Human Nutrition and Management of Type 2 Diabetes, Derong Lin, Mengshi Xiao, Jingjing Zhao, Zhuohao Li, Baoshan Xing, Xindan Li, Maozhu King, Liangyu Li, Qing Zhang, Yaowen Liu, Hong Chen, Wen Qin, Hejun Wu, and Saiyan Chen

Submissions from 2015

PDF

Mechanisms of Competitive Adsorption Organic Pollutants on Hexylene-Bridged Polysilsesquioxane, De-Rong Lin, Li-Jiang Hu, Baoshan Xing, Hong You, and Douglas A. Loy